CLUB CALENDAR

SEASON 2021 - 2022

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 14-Nov-2021 150 Mayur Shah Msa19712004@gmail.com  
2 25-Dec-2021 400 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
3 28-Jan-2022 1000 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
4 26-Feb-2022 600 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
5 14-May-2022 200 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
6 11-Jun-2022 300 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
7 10-Jul-2022 300 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
8 10-Jul-2022 200 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
9 10-Sep-2022 600 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com View & Register