CLUB CALENDAR

SEASON 2020 - 2021

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 08-Nov-2020 100 Tarun Mahajan Tarunmahajanca@gmail.com  
2 22-Nov-2020 150 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
3 06-Dec-2020 200 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
4 27-Dec-2020 300 Tarun Mahajan Tarunmahajanca@gmail.com  
5 07-Mar-2021 200 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
6 21-Mar-2021 300 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com