CLUB CALENDAR

SEASON 2021 - 2022

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 14-Nov-2021 100 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
2 28-Nov-2021 150 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
3 12-Dec-2021 200 Kamal Yadav Kyadavk@yahoo.com  
4 26-Dec-2021 300 Kamal Yadav Kyadavk@yahoo.com  
5 22-Jan-2022 400 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
6 20-Feb-2022 200 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
7 12-Mar-2022 600 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
8 19-Mar-2022 150 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
9 11-Jun-2022 300 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
10 26-Jun-2022 100 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
11 03-Jul-2022 200 Tarun Mahajan Tarunmahajanca@gmail.com  
12 06-Aug-2022 400 Priyvrat Shah Webmedia.indore@gmail.com  
13 18-Sep-2022 200 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com View & Register
14 24-Sep-2022 600 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com