CLUB CALENDAR

SEASON 2022 - 2023

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 06-Nov-2022 100 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
2 13-Nov-2022 200 Kamal Yadav Kyadavk@yahoo.com  
3 27-Nov-2022 150 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
4 11-Dec-2022 300 Kamal Yadav Kyadavk@yahoo.com  
5 08-Jan-2023 400 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
6 18-Feb-2023 600 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
7 19-Mar-2023 200 Kavita Rawat Kavitar2407@gmail.com  
8 15-Apr-2023 150 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
9 25-Jun-2023 200 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
10 02-Jul-2023 100 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com  
11 16-Jul-2023 300 Kamal Yadav Kyadavk@yahoo.com  
12 12-Aug-2023 400 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
13 02-Oct-2023 100 Praveen Prashar Pkprashar@gmail.com View & Register
14 12-Oct-2023 1000 Sangram Singh Drsangramsingh@gmail.com  
15 28-Oct-2023 600 Kamal Yadav Kyadavk@yahoo.com