CLUB CALENDAR

SEASON 2021 - 2022

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 27-Nov-2021 200 Kishore Raiker Ksraiker@gmail.com  
2 09-Dec-2021 1000 Shettappa Pirangi Shettappa.p@gmail.com  
3 25-Dec-2021 300 Prasanna Joshi Prasanna.nj@gmail.com  
4 08-Jan-2022 400 Kaustub Saunshikar Kaskidjcb@gmail.com  
5 26-Jan-2022 200 Kishore Raiker Ksraiker@gmail.com  
6 26-Feb-2022 600 Karthik Irapannavar Hotshotkaveesha@gmail.com  
7 12-Mar-2022 300 Kaustub Saunshikar Kaskidjcb@gmail.com  
8 19-Mar-2022 200 Prasanna Joshi Prasanna.nj@gmail.com  
9 09-Apr-2022 200 Shivanand Dandavatimath Dandavatimath@gmail.com  
10 14-Apr-2022 400 Shettappa Pirangi Shettappa.p@gmail.com  
11 07-May-2022 200 Shettappa Pirangi Shettappa.p@gmail.com  
12 11-Jun-2022 300 Kishore Raiker Ksraiker@gmail.com  
13 09-Jul-2022 400 Shettappa Pirangi Shettappa.p@gmail.com  
14 13-Aug-2022 600 Karthik Irapannavar Hotshotkaveesha@gmail.com  
15 20-Aug-2022 200 Kishore Raiker Ksraiker@gmail.com View & Register
16 11-Sep-2022 200 Kishore Raiker Ksraiker@gmail.com  
17 02-Oct-2022 300 Kaustub Saunshikar Kaskidjcb@gmail.com  
18 08-Oct-2022 400 Anandsingh Mokashi Anakon1411@gmail.com  
19 16-Oct-2022 200 Kishore Raiker Ksraiker@gmail.com  
20 28-Oct-2022 600 Shettappa Pirangi Shettappa.p@gmail.com