CLUB CALENDAR

SEASON 2020 - 2021

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 22-Nov-2020 200 Dhiraj Harishchandra Kuwar Rush2dk@gmail.com  
2 13-Dec-2020 300 Pankaj Khairmode Pankaj13kha@gmail.com  
3 09-Jan-2021 400 Jayantrao Patil Jbpatil@hotmail.com  
4 13-Feb-2021 600 Jayantrao Patil Jbpatil@hotmail.com