CLUB CALENDAR

SEASON 2021 - 2022

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 21-Nov-2021 200 Sunil Naik Drsunilnaik@hotmail.com  
2 12-Dec-2021 300 Parag Patil Prg_patil@rediffmail.com  
3 08-Jan-2022 400 Pankaj Khairmode Pankaj13kha@gmail.com  
4 12-Feb-2022 600 Dhiraj Harishchandra Kuwar Rush2dk@gmail.com  
5 12-Jun-2022 100 Dhiraj Harishchandra Kuwar Rush2dk@gmail.com  
6 10-Jul-2022 200 Dhiraj Harishchandra Kuwar Rush2dk@gmail.com  
7 14-Aug-2022 300 Pankaj Khairmode Pankaj13kha@gmail.com  
8 10-Sep-2022 400 Parag Patil Prg_patil@rediffmail.com  
9 15-Oct-2022 600 Sunil Naik Drsunilnaik@hotmail.com