CLUB CALENDAR

SEASON 2021 - 2022

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 07-Nov-2021 200 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
2 20-Nov-2021 400 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
3 04-Dec-2021 600 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
4 19-Dec-2021 300 Ani Abraham Joy Aniabrahamjoy@gmail.com  
5 02-Jan-2022 150 Ani Abraham Joy Aniabrahamjoy@gmail.com  
6 19-Feb-2022 Fleche Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
7 22-Mar-2022 1200 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
8 24-Apr-2022 200 Ani Abraham Joy Aniabrahamjoy@gmail.com  
9 27-May-2022 600 Ani Abraham Joy Aniabrahamjoy@gmail.com  
10 12-Jun-2022 300 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
11 17-Jul-2022 200 Vinshad Aziz Vinshadaziz@yahoo.com  
12 10-Sep-2022 400 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
13 01-Oct-2022 600 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
14 30-Oct-2022 300 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com