CLUB CALENDAR

SEASON 2022 - 2023

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 13-Nov-2022 200 Amita Deshpande Amitadeshpande45@gmail.com  
2 18-Dec-2022 100 Rushikesh Ingole Rushi.ingole@gmail.com  
3 18-Dec-2022 300 Atul Kalamkar Aphksb@gmail.com  
4 15-Jan-2023 200 Pankaj Sarkate Pankajsarkate930@gmail.com  
5 21-Jan-2023 400 Pravin Khandpasole Pravink1976@gmail.com  
6 11-Feb-2023 600 Piyush Kshirsagar Piyushkshirsagar@yahoo.com  
7 25-Jun-2023 150 Piyush Kshirsagar Piyushkshirsagar@yahoo.com  
8 09-Jul-2023 200 Piyush Kshirsagar Piyushkshirsagar@yahoo.com  
9 20-Aug-2023 300 Laxmikant Khandagale Laxmikantkhandagale69307@gmail.com  
10 09-Sep-2023 400 Prashant Aghao Sushmantaghao88@gmail.com  
11 07-Oct-2023 600 Rushikesh Ingole Rushi.ingole@gmail.com