CLUB CALENDAR

SEASON 2023 - 2024

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 19-Nov-2023 200 Pravin Khandpasole Pravink1976@gmail.com  
2 03-Dec-2023 300 Laxmikant Khandagale Laxmikantkhandagale69307@gmail.com  
3 13-Jan-2024 400 Prashant Aghao Sushmantaghao88@gmail.com  
4 03-Feb-2024 600 Piyush Kshirsagar Piyushkshirsagar@yahoo.com  
5 02-Jun-2024 100 Laxmikant Khandagale Laxmikantkhandagale69307@gmail.com  
6 02-Jun-2024 100 Laxmikant Khandagale Laxmikantkhandagale69307@gmail.com  
7 02-Jun-2024 100 Piyush Kshirsagar Piyushkshirsagar@yahoo.com  
8 23-Jun-2024 200 Amita Deshpande Amitadeshpande45@gmail.com View & Register
9 14-Jul-2024 300 Rushikesh Ingole Rushi.ingole@gmail.com  
10 10-Aug-2024 400 Dev Bhoje Bhojedewanand@gmail.com  
11 28-Sep-2024 600 Laxmikant Khandagale Laxmikantkhandagale69307@gmail.com